Styrelsen

Stiftelsen leds av en styrelse på minst åtta personer.

Ledamöter

Johan Hirschfeldt, ordförande
Var fram till sin pensionering president i Svea hovrätt under perioden 1996-2007. Har tidigare arbetat som justitiekansler och innan dess inom Regeringskansliet och JO. Har erfarenhet av och intresse för bl a förvaltningsrätt och rättighetsfrågor.

Birgit Rösblad, vice ordförande
Docent vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Sjukgymnastik, Umeå Universitet. FoU-chef vid Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Har lång erfarenhet av arbete som sjukgymnast och forskare inom habilitering med ett särskilt intresse för barn och ungdomar med koordinationsstörningar och cerebral pares. Är engagerad i hur man gör forskningsresultat tillgängliga och användbara för hälso- och sjukvården.

Kurt Sjölander, kassaförvaltare
Ekonom med lång erfarenhet av kapitalförvaltning i bank och fondkommissionärsverksamhet. Styrelseledamot och skattmästare i ett 15-tal stiftelser och föreningar, bl.a. Cancerföreningen i Stockholm, Stiftelsen Konung Oscar ll:s Jubileumsfond , Föreningen FVO och Stockholms Sjömanshem.

Gunilla Hedlin
Barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och professor i barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet. Gunilla är överläkare med ansvar för astma, allergi och lungsjukdomar hos barn och har sedan många år bedrivit forskning inom dessa områden.

Gunilla Bohlin
Professor med inriktning mot utvecklingspsykologi vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet. Driver forskningsprojekt och handleder blivande psykologer och forskarstuderande i frågor som rör utveckling av socioemotionella och neurokognitiva funktioner. Har varit verksam i flera forskningsråd och kommer inom Jerringfondens verksamhet att vara särskilt engagerad i den del som rör utdelning av forskningsmedel.

Sven Klaesson
Barnläkare och verksamhetschef vid Barnmedicinska enheten, Södertälje Sjukhus. Har ett stort intresse för barn- och ungdomsfrågor och har tidigare forskat inom transplantationsimmunologi.

Kerstin Stenberg
Utbildningsledare vid Stockholms Universitet med fokus på utvecklingsfrågor inom lärarutbildningen. Har ett särskilt intresse för specialpedagogiska frågor och har även som lärare arbetat med dessa frågor inom olika kommuner. Har under sex år suttit i styrelsen för Specialpedagogiska Institutet och har från och med 2008 ett regeringsuppdrag i rådet för Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Arbetar i Jerringfonden i huvudsak med frågor som rör verksamhetsanslag, fortbildningsstipendier och lärresor.

Lena Josefsson
Lena Josefsson har en bakgrund inom information och kommunikation samt politik. Lena har ett eget företag inom informations- och kommunikationsområdet - Aspasia talarakademin. Hon har tidigare varit kommunalråd och arbetat i regeringskansliet. Lena har lång erfarenhet av arbete i folkrörelser och föreningar, och är bland annat ordförande i Alla Kvinnors Hus.

Till stiftelsen anknutna

Eva Lundin
Jerringfondens sekreterare

Rolf Zetterström
Medverkar vid fördelningen av Jerringfondens forskningsbidrag. Barnläkare, med dr i neurobiologi, vid Barnens Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Är speciellt intresserad av barn med sjukdomar i ämnesomsättningen.